Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej samostatných jednorázových kurzů s osobní účastí

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup samostatných jednorázových kurzů nabízených na stránce www.keramiko.cz nebo na subdoméně (dále též jako „produkt“). Smyslem a účelem Keramického studia Jarmily Tyrnerové, s.r.o. je poskytovat pravidelné vzdělávací služby a/nebo samostatné jednorázové kurzy s osobní účastí. 

Nákup probíhá přes webové rozhraní www.keramiko.cz nebo na subdoméně provozovaném společností Keramické studio Jarmily Tyrnerové s. r. o., IČ: 25989383, DIČ CZ25989383, místem podnikání Kohoutov 74, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18755 (dále též jen jako „Prodávající“). Naše společnost není plátcem DPH.

2. Nákup kurzů probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem kurzů souvisí.

3. Přeji si, aby pro vás naše produkty byly přínosné a aby čas strávený na našich webových stránkách byl pro vás příjemný a abyste přesně věděli, co u nás na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu produktu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.

4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než kurz koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním členství. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „KOUPIT KURZ“, nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký popisují VOP. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy my jako Prodávající především dodat Vám kurz podle popisu uvedeném ve specifikaci na webovém rozhraní a vy jako Kupující zaplatit za kurz dohodnutou cenu).

5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Víme, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

IV. Cena kurzů. Platba

V. Dodací podmínky

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

IX. Vyloučení odpovědnosti

X. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je:

Keramické studio Jarmily Tyrnerové, s.r.o.

IČ: 25989383

DIČ: CZ25989383

místem podnikání Kohoutov 74, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01

Adresa pro doručování: Kohoutov 74, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01

Kontaktní telefon: +420 602 182 242

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@keramiko.cz a keramiko@keramiko.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.keramiko.cz nebo subdomény uzavře s námi, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, kterou koupí jednorázový kurz. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele, ledaže je v daném ustanovení uvedeno, že se vztahuje na jakéhokoli Kupujícího.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.keramiko.cz nebo subdomény vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkt přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného registračního formuláře.

2. POPIS KURZŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených kurzů včetně detailního uvedení jeho obsahu, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace kurzů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto kurzů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ KURZU. Pro objednání kurzu přes webové rozhraní obchodu slouží registrační formulář, samostatný pro každý každý kurz, kde jako Kupující vyplníte údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, email, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ).

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do registračního formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „KOUPIT KURZ“.

O úspěšném dokončení objednávky Vás budu informovat e-mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Součástí tohoto e-mailu potvrzujícího obdržení a úhradu vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem provedení platby. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.

V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

4. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše registrace, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání Vám ji zašleme.

IV. Cena kurzů. Platba.

1. CENA KURZŮ. U jednotlivých kurzů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena, která je jednorázová a konečná. Ceny jsou uvedeny bez DPH (naše společnost není plátcem DPH). K ceně uvedené na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další poplatky. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v objednávce (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „KOUPIT KURZ“) je již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u kurzu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám účast na kurzu umožnit až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, splátkový prodej není možný.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
převodem na účet.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY, OPAKOVANÉ PLATBY

Při zakoupení jednorázového kurzu je cena splatná do 14 dnů od potvrzení objednávky. Datum splatnosti je uvedené na zálohové faktuře, kterou obdržíte automaticky z fakturačního systému. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. O přijetí platby Vám vystavíme doklad o přijaté platbě a fakturu.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Kupující má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Poskytovatel/prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora. Závazky mezi klientem a poskytovatelem tím nejsou dotčeny. Poskytovatel odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Vyhrazujeme si právo zrušení vzdělávací akce při zásahu vyšší moci.

Naše povinnost ze smlouvy je splněna umožněním účasti na objednaném kurzu. Pokud se na kurz nedostavíte, toto nemá vliv na splnění povinností ze smlouvy poskytovatelem. V případě, že se na kurz nedostavíte v termínu jeho konání, ztrácíte nárok na vrácení peněz či absolvování kurzu v náhradním termínu.

V průběhu kurzu jste povinni dodržovat pokyny organizátora.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na kurz je možné místo klienta vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže klient zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě s poskytovatelem a v případě, že je to vzhledem k obsahu kurzu přípustné a možné.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Klient je v celém průběhu kurzu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené svým chováním.

5. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI: Klienti jsou povinni při účasti na kurzu nenarušovat její průběh. Poskytovatel nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn klienta vyloučit z účasti v případě, že klient nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoli poškodil obsah kurzu, ostatní klienty či lektora nebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. Chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení klienta ze vzdělávací akce nemá klient nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by kurz byl zrušen z důvodů na naší straně a vy jako klient jste cenu již uhradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení kurzu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní kurz dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

Jako klient jste oprávnění svoji účast na kurzu zrušit. V případě, že jste již uhradili cenu a zrušíte účast vrátíme vám zálohu sníženou o storno poplatek, který činí 20 %. V případě zrušení účasti v období 60 - 30 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce činí storno poplatek 80 %. V případě zrušení účasti v termínu kratším než 30 pracovních dní před zahájením je cena akce nevratná. Můžete za sebe však vyslat náhradníka (viz bod 2. výše).

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Odstoupit od smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je poskytovatelem toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. J NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i smlouva, pokud splňuje podmínky využití volného času klienta i poskytnutí v termínu předem určeném.

2. Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na info@keramiko.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

3. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 14 dní) po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy.

4. Je-li Vám společně s kurzem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že produkt (kurz) při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Bez ohledu na to, zda jste spotřebitelem, odpovídám ie za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopní vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit jeho součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu či pokynů.

6. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na naši elektronickou adresu info@kermaiko.cz, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@keramiko.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

IX. Vyloučení odpovědnosti

1. Vstupem do kurzu berete na vědomí, že jakékoli použití informací ze zakoupených produktů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a my, ani naši lektoři, za ně neneseme žádnou zodpovědnost.

2. Veškeré informace v kurzech vychází pouze z vlastních zkušeností lektorů. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná, a proto my, ani naši lektoři a zaměstnanci, nejsme zodpovědní za rozhodnutí ani akci založenou na těchto doporučeních a ani za případnou škodu či újmu způsobenou využitím informací získaných v kurzech.

3. Účast na kurzech je na vlastní zodpovědnost, stejně tak jako využívání získaných znalostí ve vaší další práci. Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných z produktů, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovednostech, možnostech, znalostech, schopnostech, stavu vybavení, používání materiálů apod.

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva v případě jednorázových kurzů je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1. října 2023 a vztahují se na kurzy, které se budou konat po 1.1.2024.